Login:
Hasło:
 


   Przypomnienie hasła

Regulamin programu reseller
Definicje:
"Kod voucher" - jednorazowy kod za pomocą którego użytkownik może doładować swoje konto w serwisie EasyFiles.pl pod zakładką "Doładuj kodem".
"Reseller" - użytkownik serwisu EasyFiles.pl który podjął się współpracy na zasadzie sprzedaży kodów voucher
"Użytkownik" - osoba która korzysta z kodów voucher oraz z serwisu pobierając pliki
"Usługa" - dostęp do funkcji oferowanych przez konto resellera

1.Postanowienia ogólne
 • 1.1.Niniejszy regulamin (dalej jako: "Regulamin") określa zasady korzystania przez resellerów (dalej jako: "resellerzy") z serwisu internetowego EasyFiles.pl (dalej jako: "Serwis"), oraz z usług oferowanych za ich pośrednictwem.
 • 1.2.Usługodawcą Serwisu jest Easyfiles.pl (dalej jako: "Usługodawca").
 • 1.3.Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: "Usługi") polegające na umożliwieniu Użytkownikom pobieranie ogólnodostępnych danych z serwisów: Rapidshare.com, Turbobit.net, Freakshare.com, Bitshare.com, Uploading.com, Letitbit.net, ul.to/Uploaded.to, Hotfile.com, Wrzuta.pl, YouTube.com, Uploadstation.com, Netload.in, Chomikuj.pl, Mediafire.com, Vimeo.com, xHamster.com, Soundcloud.com, 4shared.com, Metacafe.com, xVideos.com, Redtube.com, Pornhub.com, Break.com, FileJungle, Filepost.com, Dailymotion.com, Depositfiles.com, Filefactory.com, Rapidgator.net, Hellshare.com, Hitfile.net, Extabit.com, Crocko.com, Easy-Share.com, iFile.it, ShareFlare.net, BayFiles.com, Jumbofiles.com, Vip-File.com, Share-Online.biz, Uploadfloor.com, Megashares.com, Luckyshare.net, Fiberupload.com, Fastshare.cz, Filevelocity.com, Fileserving.com, Filelaser.com, Hellupload.com, Ryushare.com.
 • 1.4.Usługodawca zastrzega, że akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że pliki pobierane w ramach korzystania z Usług mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.
 • 1.5.Korzystanie z Usług Serwisu jest odpłatne i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 1.6.Zakup kodów voucher odbywa się na specjalnych warunkach cenowych dla obiorców hurtowych oraz za pośrednictwem konta resellerskiego.


2.Zasady dostępu Resellerów do Serwisu oraz wymagania techniczne

 • 2.1.Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
 • 2.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełen dostęp bądą posiadać wyłącznie użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach konta resellerskiego.
 • 2.3.Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań:
 • a)zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari;
 • b)strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 1024x768;
 • 2.4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Reseller, a które uniemożliwiają Resellerowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.


3.Rejestracja Resellera w Serwisie i zasady korzystania z Usług

 • 3.1.Usługodawca informuje, że dostęp do Usług określonych w pkt 1.6 jest możliwy po zarejestrowaniu konta reseller w ramach Serwisu oraz poprawnym przejściu akceptacji przez administrację.
 • 3.2.Po akceptacji konta przez Usługodawcę, Reseller otrzyma na podany adres e-mail wiadomość z informacją.
 • 3.3.Rejestracja Resellera w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta resellerskiego, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.
 • 3.4.Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Resellera następujących danych:
 • a)Imienia lub nazwiska
 • b)Indywidualnej nazwa Resellera (login);
 • c)hasłs dostępu;
 • d)adresu poczty internetowej email;
 • e)Nazwy firmy oraz numeru NIP (opcjonalne)
 • 3.5.Po dokonaniu rejestracji w sposób wskazany powyżej, w ciągu 7 dni roboczych Reseller otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość informującą o tym czy konto zostało zaakceptowane przez Usługodawcę. Akceptacja konta jest niezbędna aby móc podjąć współpracę z serwisem EasyFiles.pl na dogodnych warunkach.
 • 3.6.Reseller jest zobowiązany do:
 • a)podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich;
 • b)zachowania w tajemnicy hasąa dostępu i nieudostępniania go osobom trzecim.
 • 3.7.Reseller ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak również za ujawnienie osobom trzecim swojego loginu lub hasła dostępu do konta. Reseller ponosi również wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.
 • 3.8.Po akceptacji konta Reseller ma możliwość zakupu kodów voucher w cenach niższych nawet o 57% od cen z oficjalnego cennika EasyFiles.pl.


4.Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 • 4.1.Reseller jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
 • 4.2.Reseller zobowiązany jest w szczególności do:
 • a)korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń;
 • b)niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w ramach Serwisu nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Resellera w Serwisie; korzystanie z kont innych Resellerów lub udostępnianie swojego konta innym Resellerom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów voucher innych Resellerów;
 • c)korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Resellerów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
 • 4.3.W przypadku stwierdzenia, że Reseller dopuszcza się; działań; opisanych w pkt 4.2, Usługodawca może niezwłocznie zablokować jego konto oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 • 4.4.Reseller jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę, w sposób określony w pkt 8.6, o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Resellera, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.


5.Odpowiedzialność Usługodawcy

 • 5.1.Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 • 5.2.Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług oraz Oferty Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu.
 • 5.3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • a)podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • b)jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników - w związku z korzystaniem z Serwisu - praw osób trzecich;
 • c)skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
 • d)szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jej niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
 • e)niemożność lub opóźnienie w wygenerowaniu kodów voucher spowodowanych przez dany serwis przyjmujący płatność od Resellera
 • f)nierozważny zakup kodów voucher przez Resellera;
 • i)jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Resellera postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 5.4.Z faktu, że Serwis jest łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.


6.Polityka Prywatności

 • 6.1.Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • 6.2.Dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane Resellerów określone w pkt 3.5. Reseller Serwisu może powierzyć Usługodawcy do przetwarzania również dane opcjonalne.
 • 6.3.Reseller Serwisu może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Usługodawcę swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Usługodawca pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Resellera Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta Resellera oraz wszelki zakupionych kodów voucher.
 • 6.5.W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Resellerów, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych osobowych, UReseller może skontaktować się z Usługodawcą w sposób określony w pkt 8.6 niniejszego Regulaminu.


7.Zakończenie korzystania z Serwisu

 • 7.1.Reseller może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.
 • 7.2.Usługodawca może pozbawić Resellera prawa do korzystania z Usług Serwisu (blokując lub usuwając jego konto) jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Resellera niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Reseller:
 • a)podał w trakcie rejestracji w ramach Serwisu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • b)dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 • c)naruszy zasady bezpieczeństwa określone w pkt 4.2;
 • d)dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy;
 • 7.3.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Konto takiej osoby zostaje zawieszone wraz z zakupionymi kodami voucher.
 • 7.4.Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim przypadku zarejestrowani Resellerzy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.


8.Postępowanie reklamacyjne

 • 8.1.Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy zgłaszać na następujący adres email: biuro@easyfiles.pl.
 • 8.2.Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
 • 8.3.Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Resellera, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Resellera przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 • 8.4.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne, Resellerowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Usługodawcy.
 • 8.5.Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
 • 8.6.Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować na następujący adres e-mail: biuro@easyfiles.pl.


9. Postanowienia końcowe

 • 9.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Reseller nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 • 9.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Resellera z momentem skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi w ramach Serwisu.
 • 9.3.Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
 • 9.4.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 • 9.5.Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 • 9.6.Reseller jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz Usługach oferowanych za jego pośrednictwem na stronach internetowych Serwisu.


10. Kody voucher i ich zakup

 • 10.1. Zakupione kody voucher nie posiadają daty ważności i mogą zostać wykorzystane w dowolnym czasie.
 • 10.2 Ceny kodów uzależnione są od ilości kupowanych sztuk. Najniższa cena zostaje uzyskana po przekroczeniu wartości 301 kodów.
 • 10.3 Kody zostają automatycznie wygenerowane przez system po wpłynięciu wymaganej kwoty za zamówienie.
 • 10.4 Użytkownik ma możliwość zaproponowania własnego wielkości kodu na stronie zamówień.
 • 10.5 Zakupione kody nie podlegają zwrotowi.


Copyright 2010-2018 By EasyFiles.pl . All rights reserved.